TABLED Europe B.V. Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden zijn de voorwaarden gesteld waaronder wij de op onze website www.tabled-design.nl genoemde Producten verkopen en leveren. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten van onze website bestelt. In deze Voorwaarden wordt uitgelegd wie wij zijn, hoe wij Producten aan u leveren, hoe u en/of wij de overeenkomst kunnen beëindigen, wat te doen bij problemen, en andere belangrijke informatie. Wanneer u een product via onze website bestelt, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Over ons

TABLED Europe B.V. (hierna: TABLED) is de importeur van de maatwerk meubels die TABLED Namibia in Namibië vervaardigt. TABLED is geregistreerd in Amsterdam onder KvK nummer 72209658 en hanteert rekeningnummer NL31KNAB0257713409. U kan ons bereiken via info@tabled-design.nl. Ons kantoor is gevestigd op Carnegielaan 6, 2517KH Den Haag.

Prijzen

Prijzen op onze site kunnen gewijzigd worden zonder aankondiging. Bestellingen die nog niet betaald zijn kunnen aan prijswijzigingen onderhevig zijn, We geven onze klanten de mogelijkheid om in dat geval de bestelling te annuleren. Prijzen zijn inclusief BTW en levering in Nederland. Zie de paragraaf ‘bezorging’ voor onze leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in maten, kleuren, materialen (of anderszins) van getoonde ontwerpen op onze website kunnen mogelijk prijsverschillen teweeg brengen; deze zullen we duidelijk naar u communiceren. Onze Producten worden vervaardigd naar de maten, materialen en omschrijvingen die we voor betaling schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Betaling

Wij maken alle door u bestelde producten met de hand en op maat. Daarom zullen wij pas beginnen met het vervaardigen van uw producten nadat wij de betaling van het volledige aankoopbedrag hebben ontvangen. Bestellingen waarvoor nog geen betaling is ontvangen komen op onze wachtlijst. Geef in de overboeking uw naam en het nummer van uw offerte op, zodat we uw betaling kunnen traceren.

Bezorging

Bezorging binnen Nederland is inbegrepen in de prijs die op de site wordt getoond. We bezorgen tot over de eerste drempel en tot de tweede verdieping. U bent zelf verantwoordelijk om de weg vrij te maken zodat onze vervoerder uw Producten naar binnen kan dragen. Vanaf de tweede verdieping bezorgen we alleen via inpandige lift. Indien een verhuislift gebruikt dient te worden, overleggen we eventuele meerkosten met u. Wij verzoeken u om voor bestelling na te gaan of er een verhuislift benodigd is en om bij twijfel contact met ons op te nemen. Eventuele montage van meubilair is inbegrepen in de prijs. Tolkosten en levering op de Waddeneilanden zijn niet ingesloten in de getoonde prijzen. We stellen u schriftelijk op de hoogte van vertrek van uw Producten uit de haven in Namibië en aankomst in de haven van Rotterdam. Hierna wordt telefonisch met u contact opgenomen over bezorging van uw Producten. Wij leveren op maandag tot vrijdag conform telefonische afspraak. Mocht u na afspraak toch niet thuis zijn bij levering, dan moeten we helaas extra kosten in rekening brengen voor een tweede bezorgpoging. U kunt er ook voor kiezen om uw goederen op te halen bij onze opslaglocatie. Dit kan alleen in overleg. We behouden ons het recht voor om goederen die onvolledig betaald zijn of die niet worden opgehaald te vernietigen. Als de levering vertraging oploopt,dan nemen wij vóór het afgesproken tijdstip contact met je op. Wij informeren je over de vertraging en spreken een nieuwe bezorgdatum en tijdstip met je af. In uitzonderlijke gevallen kunnen vertragingen optreden; deze vertragingen kunnen geen basis vormen voor schadeclaims .

Bedenktijd & retourneren

We hanteren een bedenktijd van 30 dagen na levering van de Producten. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, vragen we u het meubel met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan TABLED te retourneren, conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies;Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht dient dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product kenbaar gemaakt te worden aan TABLED Europe B.V middels het contactformulier op de website of een email aan info@tabled-design.nl. Vermeld hierbij (1) Het artikel, (2) Het artikelnummer zoals vermeld op de factuur en (3) De reden voor retour en (4) De rekeninggegevens voor teruggave. We nemen dan contact op over het verzendadres en de mogelijkheden voor verzending van uw meubel. Na deze instructie dient het meubel binnen 14 dagen retour gestuurd te worden. U dient zelf een bewijs te bewaren dat het meubel verstuurd is en bent voor het retour zenden aansprakelijk. Indien na de bovengenoemde termijnen geen contact op is genomen of Product is verzonden, is de koop definitief. Bij retour ontvangst van het geretourneerde product wordt binnen 90 dagen, het volledige aankoopbedrag overgemaakt naar uw rekening. Producten die zijn beschadigd of kapot zijn gegaan na ontvangst nemen wij niet retour. Wel geven we een garantie van twee jaar op fabricagefouten, zie hiervoor de sectie garantie. Het herroepingsrecht is niet op maatwerk van toepassing. Dit zijn producten die met de maatwerk knop op onze website zijn aangevraagd en naar uw wensen op maat zijn vervaardigd.

Design aanvragen

We doen altijd ons best om zo goed mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen. Soms kan het zijn dat we items niet voor u kunnen maken zoals aangevraagd. In dat geval zullen we u een voorstel doen over de mogelijkheden die we u kunnen bieden. Mochten we niet aan uw wensen kunnen voldoen, dan staat het u vrij om van betaling af te zien en uw bestelling te annuleren. Graag ontvangen we in dat geval schriftelijk bericht.

Producten

We behouden ons het recht voor om kleine aanpassingen in onze designs, zoals maatvoering, diktes, materialen en bevestigingen te maken zonder kennisgeving vooraf. Al onze Producten worden met de hand vervaardigd en kunnen kleine variaties of imperfecties vertonen die samenhangen met dit maakproces. Maten kunnen kleine variaties vertonen. Houtafwerkingen kunnen verschillen van foto’s of voorbeelden doordat deze natuurlijke materialen variaties vertonen. Afbeeldingen getoond op de website zijn ter indicatie: producten kunnen dus afwijken van de afbeeldingen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op van de door TABLED gemaakte ontwerpen en/of producten blijven eigendom van TABLED. Het is niet toegestaan de producten of ontwerpen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

Alle foto's en afbeeldingen op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van TABLED mogen deze niet worden gereproduceerd of in het openbaar gebruikt

Gebruik & onderhoud

TABLED Producten zijn met zorg en aandacht voor detail gemaakt. Om uw Producten in goede staat te houden adviseren we u geen chloor of ammonia houdende schoonmaakmiddelen op onze Producten te gebruiken, in lijn met onze onderhoudsbrochure. Vraag voor stoffen, leer en bekleding om aanvullende schoonmaak methoden. Agressieve schoonmaakmiddelen zullen onze coatings en afwerkingen op termijn aantasten. Onze Producten dienen niet langdurig te worden blootgesteld aan vocht of olie. Gebruik geen hete objecten of vuur op of in de nabijheid van onze Producten om schade te voorkomen. Producten dienen niet buiten te worden gebruikt, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat de Producten hiervoor bestemd zijn. Houdt scherpe objecten uit de buurt van onze Producten om krassen en andere schade aan de afwerkingen te voorkomen.

Garantie

U krijgt twee jaar garantie op productiefouten en onvolkomenheden in materiaal. Stel ons binnen een week na ontdekking van het gebrek (schade, fout of defect) schriftelijk op de hoogte en voeg foto’s van de schade toe aan uw bericht. Hierna nemen we contact met u op om onvolkomenheden te verhelpen of u een vervangend product te leveren. De garantie vervalt als het product gebreken heeft die zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onzorgvuldig onderhoud, of als u of anderen wijzigingen of reparaties aan het product hebben aangebracht of dat hebben geprobeerd, of als het op een manier is gebruikt waarvoor het niet bedoeld is. De garantie vervalt ook als het defect het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product door vervoer (anders dan door ons) of aanstoten door een ander voorwerp, verkleuring door zonlicht of het vochtig worden door plaatsing in een te vochtige ruimte. Het defect mag ook niet het gevolg zijn van normale slijtage of normaal verbruik.

Aansprakelijkheid

Indien wij tekortkomen in het naleven van onze overeenkomst met u, is TABLED aansprakelijk voor de door u geleden verlies of schade als voorzienbaar gevolg van onze schending van deze Algemene Voorwaarden of onze nalatigheid. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor niet-voorzienbare schade. Schade is voorzienbaar wanneer deze een duidelijk gevolg is van onze schending of als de schade op het moment van aangaan van de overeenkomst door u en ons is overwogen. Het maximumbedrag aan schade waarvoor wij aansprakelijk zijn, blijft beperkt tot de door u betaalde prijs voor het Product waarop de door u geleden schade betrekking heeft. TABLED Europe B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, enig verlies van winst, verlies van omzet, werkonderbreking of verlies van kansen.

Gebeurtenissen buiten onze invloedssfeer

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen, of een vertraging in het nakomen, van een of meer van onze verplichtingen op grond van een overeenkomst dat/die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke invloedssfeer, met inbegrip van force majeure, brand, overstroming, noodweer, explosies, oorlog (al dan niet verklaard), terreurdaden of de handelingen van een lokale of centrale overheid of van enige andere bevoegde instanties op voorwaarde dat wij redelijke maatregelen treffen om niet-nakoming of vertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Geschillenbeslechting

Indien u een geschil met ons heeft met betrekking tot onze overeenkomst met u, neem dan eerst contact met ons op via info@tabled-design.nl en probeer het geschil informeel met ons op te lossen. In het onverhoopte geval dat wij het geschil niet informeel op kunnen lossen, wijzen wij u op het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU waar consumenten in de EU geschillen kunnen voorleggen die voortvloeien uit online aankopen. Dit platform is toegankelijk op ec.europa.eu/odr . Ook heeft u altijd de mogelijkheid het geschil door een rechter te laten beslechten.

Elk van deze voorwaarden is onafhankelijk van kracht

Elk van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechter of enig andere betreffende instantie besluit dat een van deze paragrafen nietig of vernietigbaar is, blijven de overige paragrafen onverkort van toepassing.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd deze Algemene Voorwaarden wijzigen of bijwerken om onder meer de volgende redenen: (a) veranderingen in onze bedrijfsvoering; (b) veranderingen in de door ons na te leven wet- en regelgeving; of (c) veranderingen in de wijze waarop wij betaling van u aanvaarden. Alle door u bestelde Producten worden echter beheerst door de voorwaarden zoals deze op onze website te vinden zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling.

Rechten van derden

Iedere gesloten overeenkomst tussen u en ons wordt alleen tussen u en ons gesloten. Geen enkele derde heeft het recht de voorwaarden ervan af te dwingen.

Contact

Wanneer wij contact met u moeten opnemen of u een schriftelijke kennisgeving moeten doen toekomen, doen wij dit per e-mail of per gefrankeerde post aan het door u in de bestelling opgegeven adres. Heeft u vragen over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@tabled-design.nl.

Versie

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2021

TABLED Europe B.V. / KvK 72209658 / Rekening: NL31KNAB0257713409 / info@tabled-design.nl